KONTAKT

Gdzie można nas znaleźć ?

„prezentacja filmowa 360” to krótki klip 60 lub 90 sekundowy, przedstawiający kluczowe cechy Firmy oraz jej produktów tzw. intro

Filmy 360

zdjęcia 360 stopni to idealny sposób na zaprezentowanie produktów głównie w internecie.

Zdjęcia 360

 

na potrzeby aukcji internetowych, stron oraz sklepów internetowych, prezentacji, reklam

 

Dla kogo ?


Zdjęcia produktów 360 stopni.
 

Wykonujemy zdjęcia oraz filmy produktów w technice 360 stopni na potrzeby stron oraz sklepów internetowych. Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą i prezentacjami. Na Państwa życzenie możemy wykonać próbną prezentację produktu.
 

Nasze miej­sce na rynku pro­duk­cji fil­mo­wej, okre­śla nasza oferta — to sze­roki wachlarz usług. Adresujemy ją, przede wszyst­kim, do klien­tów biz­ne­so­wych, poru­sza­ją­cych się w obsza­rach zwią­za­nych z pro­mo­cją mar­ke­tin­gową, jak rów­nież do innych przed­się­biorstw czy insty­tu­cji, pra­gną­cych prze­ka­zać swoje tre­ści, komu­ni­katy, pro­jekty – w for­mie obrazu – języ­kiem fil­mo­wym. Satysfakcja Klienta – po osta­tecz­nej kolau­da­cji – jest naszym kolej­nym, cen­nym sukcesem.

 

produkcja filmów, filmy instruktażowe, filmy szkoleniowe, zdjęcia 360, zdjęcia obrotowe produktów, zdjęcia na strony internetowe, zdjęcia packshot

jbfilm.pl    /  zdjecia360.eu

JB Film Studio